STATUT

  Na podlagi 4., 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011) – uradno prečiščeno besedilo je bil na  občnem zboru Odbojkarskega kluba Kamnik, dne 26/03/2018, sprejet sklep o spremembi statuta in v ta namen sprejet naslednji čistopis

  STATUT

  1. SPLOŠNE DOLOČBE

  1. člen

  ODBOJKARSKI KLUB KAMNIK je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, katerih dejavnost je športna igra odbojka.

  2. člen

  Ime društva je ODBOJKARSKI KLUB KAMNIK ( v nadaljnjem besedilu: društvo).
  Sedež društva je v Mekinjah.
  Društvo ne posluje z žigom.

  3. člen

  Društvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje v javnem interesu.

  4. člen

  Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju športa in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

  5. člen

  Delo društva in njegovih organov je javno.

  Svoje člane obvešča društvo:

  • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
  • preko društvenega glasila,
  • preko spletne strani društva
  • preko sredstev javnega obveščanja.

  Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

  Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

  II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

  6. člen

  Namen društva je vzpodbujati in organizirati aktivnost na področju športa, predvsem odbojke.

  7. člen

  Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

  • skrb za razvoj odbojke in njene promocije
  • organiziranje in vodenje raznih tekmovanj ter drugih prireditev
  • s sodelovanjem društva in svojih članov na prireditvah doma in v tujini
  • širjenjem in popularizacijo odbojke med mladino in starejšimi občani
  • založniška dejavnost, propaganda in marketing
  • organiziranje in strokovno izpopolnjevanje igralcev, trenerjev, sodnikov in zapisnikarjev
  • razvijati kulturo športa
  • organizacije prevozov, potovanj in izletov,
  • prodaje športne opreme in športnih pripomočkov,
  • prodaje hrane in pijač na in ob športnih in drugih prireditvah
  • oglaševanje na tekmah in prireditvah
  • obratovanje športnih objektov
  • druge športne dejavnosti

  vendar le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena in ciljev nepridobitne dejavnosti

  Vse navedene naloge bodo člani društva opravljali na nepridobitni podlagi.

  8. člen

  Pridobitno dejavnost društvo opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje ZDru-1 in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva oziroma nepridobitne dejavnosti.

  Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva:

  Društvo lahko pod pogoji iz prejšnjih odstavkov in veljavne zakonodaje opravlja sledeče dejavnosti:

  I56.300 Strežba pijač

  M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

  G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (prodaja športne opreme in pripomočkov ter navijaških rekvizitov)

  Če društvo pri opravljanju svoje pridobitne dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti  za izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti.

  III. ČLANSTVO

  9. člen

  Društvo ima redne in častne člane.

  Član društva lahko postane vsak, ki se ljubiteljsko ali aktivno ukvarja z odbojko ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem.

  Članstvo v društvo je prostovoljno. Kdor želi postati član društva mora  upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačal članarino. Volilno in glasovalno pravico imajo člani, ki v letu občnega zbora dopolnijo 15 let.

  Član društva lahko postane tudi oseba od 7. do dopolnjenega 15. leta starosti, vendar mora v tem primeru pred njenim vstopom v društvo pisno soglasje podati njen zakoniti zastopnik.

  10. člen

  Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan, če izkaže, da ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivanje.

  11. člen

  Članstvo v društvu preneha:
  -s prostovoljnim   izstopom,
  -s črtanjem,
  -z izključitvijo,
  -s smrtjo.

  Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

  Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu v roku 30 dni ne plača članarine v tekočem letu.

  Član je lahko izključen iz društva, če huje krši določila Statuta društva. O izključitvi člana odloča disciplinska komisija s sklepom, ki mora biti v skladu z veljavnim disciplinskim pravilnikom. Dokončno odločitev o črtanju ali izključitvi iz članstva sprejme zbor članov društva.

  12. člen

  Pravice članov so:

  • da sodelujejo v aktivnostih društva;
  • da volijo in so voljeni v organe društva
  • da enakopravno izražajo svoje predloge in sugestije glede vprašanj o katerih razpravlja in odloča društvo;
  • da pri uresničevanju svojih pravic uporabljajo društvene prostore in ostale tehnične zmogljivosti;
  • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnem poslovanjem;
  • da imajo pravico do zagovora o vseh vprašanjih, ko se razpravlja o njegovih odgovornostih;
  • do pritožbe zoper odločitve organov društva.

  13. člen

  Dolžnosti članov so:

  • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva;
  • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva;
  • da vestno in odgovorno razpolagajo s društvenimi sredstvi;
  • da s svojim vedenjem ohranjajo ugled in veljavo društva;
  • da redno plačujejo članarino:
  • da volijo in so voljeni v organe društva.

  IV. ORGANI DRUŠTVA

  14. člen

  Organi društva so:
  -Občni zbor
  -Upravni odbor
  -Nadzorni odbor
  -Disciplinska komisija

  OBČNI ZBOR

  15. člen

  Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani, ki so v letu zbora dopolnili 15. let.

  Občni zbor je reden in izreden.

  16. člen

  Redni občni zbor je enkrat letno, predvidoma do konca meseca marca. Sklicuje ga upravni odbor najmanj 7 dni pred dnevom sklica z javno objavo dnevnega reda.

  Občni zbor odpre predsednik društva, v njegovi odsotnosti podpredsednik društva, in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa  tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

  17. člen

  Izredni občni zbor lahko skliče upravni odbor ali nadzorni odbor, ali se lahko skliče na zahtevo tretjine članov društva. Izredni občni zbor se skliče najmanj 30 dni pred dnevom sklica, z objavo dnevnega reda. Na zahtevo upravičenih sklicateljev izrednega občnega zbora, mora upravni odbor sklicati le –tega najpozneje v 15 dneh po prejemu zahtevka, v nasprotnem primeru pa ga lahko skličejo sklicatelji sami.

  18. člen

  Občni zbor sestavljajo vsi redni in častni člani društva.

  Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva, vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor.

  19. člen

  Občni zbor je sklepčen, če je navzočih najmanj polovico tistih, ki imajo pravico odločanja. Če ob predvidenem času ni sklepčen, prične z delom 15 minut kasneje, če je prisotno vsaj deset članov.

  Občni zbor sklepa z večino prisotnih glasov članov kluba, ki imajo glasovalno in volilno pravico.

  Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva je potrebno, da za to glasuje najmanj dve tretjini navzočih  članov. Način  glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani organov društva.

  O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik. Dva overovitelja zapisnika ter zapisnikar.

  20. člen

  Pristojnosti rednega občnega zbora:

  • sprejema, dopolnjuje in spreminja statut in druge akte društva;
  • določa smernice delovanja društva in sprejema programe dela;
  • razpravlja o delu vseh ostalih organov društva;
  • sprejema vsebinske in finančne programe dela,
  • sprejema poročila o delu vseh organov društva in o finančno-materialnem poslovanju društva v preteklem obdobju,
  • voli in razrešuje predsednika in ostale člane UO, nadzornega odbora in disciplinske komisije;
  • določa višino članarine;
  • daje priznanja, pohvale in nagrade;
  • imenuje častne člane društva:
  • odloča o pritožbah zoper odločitve upravnega odbora in disciplinske komisije;
  • odloča o prenehanju in združitvi društva;
  • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
  • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva.

  21. člen

  Izredni občni zbor odloča le o vprašanju, zaradi katerega je sklican.

  22. člen

  Sklepi rednega ali izrednega občnega zbora so obvezni za vse člane in organe društva.

  UPRAVNI ODBOR

  23. člen

  Upravni odbor je operativno izvršilni organ društva, ki ga sestavlja 5-7 članov društva.

  Sestavljajo ga predsednik in 4-6 članov društva.  Občni zbor voli predsednika s 4. letnim programom in ekipo 4-6 članov društva, ki jo predlaga ob kandidaturi. Člani upravnega odbora na prvi seji na predlog predsednika izmed sebe izvolijo podpredsednika društva.

  Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta. Predsednik lahko zaradi neaktivnosti člana upravnega odbora poda Občnemu zboru predlog za zamenjavo in predlaga novega člana upravnega odbora.

  24. člen

  Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj 6 krat letno. Seje sklicuje predsednik po lastni presoji ali na zahtevo ene tretjine članov upravnega odbora. Če predsednik ne skliče seje, lahko to storijo prizadeti člani sami.

  25. člen

  Pristojnosti upravnega odbora so:

  • izvaja sklepe občnega zbora;
  • pripravlja poročila o delu in sklicuje občni zbor;
  • pripravlja predloge za splošne akte društva;
  • pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun:
  • pripravi predlog programa dela;
  • vodi posle, ki zadevajo evidenco članov društva;
  • upravlja s premoženjem društva;
  • ustanavlja in ukinja komisije društva;
  • določi višino članarine in vadnine za vsako sezono
  • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor.

  Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

  26. člen

  Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.

  Upravni odbor sprejema veljavne sklepe, če je navzočih več kot polovica članov.

  Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

  Upravni odbor lahko za lažje, hitrejše in strokovnejše izpolnjevanje nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor.

  Člani komisije so lahko le člani društva.

  Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.

  Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

  Upravni odbor ima svoj poslovnik o načinu dela, ki podrobno ureja naloge in določa način dela upravnega odbora.

  NADZORNI ODBOR

  27. člen

  Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva.

  Odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih let.

  Med seboj izvolijo predsednika.

  Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora.

  Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati.

  Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna dva člana.

  Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

  Enkrat letno obvezno poroča občnemu zboru.

  Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

  Nadzorni odbor ima svoj poslovnik o načinu dela, ki podrobno ureja naloge in določa način dela nadzornega odbora. 

  DISCIPLINSKA KOMISIJA

  28. člen

  Disciplinska komisija odloča na I. stopnji o disciplinskih prestopkih in kršitvah članov društva. Sestavljena je iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4. let.

  Izmed sebe izvolijo predsednika.

  Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe po disciplinskem pravilniku. Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti član pravico pritožbe na občni zbor, ki dokončno odloči o zadevi.

  Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

  • kršitve določb statuta,
  • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu.
  • ne izvrševanje sklepov organov društva,
  • dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu društva.

  Disciplinski ukrepi so:

  • opomin,
  • denarna kazen,
  • enomesečni suspenz,
  • izključitev

  Disciplinska komisija ima svoj poslovnik o načinu dela, ki podrobno ureja naloge in določa način dela disciplinske komisije

  PREDSEDNIK DRUŠTVA

  29. člen

  Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini samostojno in ima neomejena pooblastila.

  Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4. let.

  Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravdnim redom Republike Slovenije.

  Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

  V. FINANČNO – MATERIALNO POSLOVANJE

  30. člen

  Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

  31. člen

  Viri dohodkov:

  • s članarino,
  • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
  • z darili in volili,
  • s prispevki donatorjev in sponzorjev,
  • iz javnih sredstev (proračuna),
  • z lastno neposredno pridobitno dejavnostjo,
  • iz drugih virov

  32. člen

  Društvo lahko neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti poveri drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe. O poveritvi opravljanja pridobitne dejavnosti drugim osebam skladno z zakonom odloča upravni odbor

  33. člen

  Za uresničevanje svojih ciljev lahko društvo ustanovi gospodarsko družbo za opravljanje pridobitne dejavnosti. O ustanovitvi gospodarske družbe na predlog upravnega odbora odloča zbor članov.

  34. člen

  Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bilo ustanovljeno.

  Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

  35. člen

  Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.

  36. člen

  S premoženjem društva upravlja upravni odbor.

  Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor društva.

  37. člen

  Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

  Upravni odbor vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o računovodstvu, v katerem tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu s računovodskimi standardi za društva.

  38. člen

  Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

  39. člen

  Društvo ima račun odprt pri eni od poslovnih bank na področju Slovenije in ta račun javno objavi na svojih spletnih straneh.

  40. člen

  Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

  VI. JAVNOST DELA

  41. člen

  Delo društva je javno.

  Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.

  Javnost se izključi, kadar se obravnavajo vprašanja, ki posegajo v človekovo osebno dostojanstvo in integriteto ali kadar tako soglasno sklenejo člani upravnega odbora.

  VII. PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA

  42. člen

  Društvo preneha delovati:

  • s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino navzočih članov
  • po samem zakonu

  43. člen

  V primeru prenehanja delovanja društva preide po poravnavi vseh njegovih obveznosti premoženje društva društvu, ki bo ustanovljeno z namenom nadaljevanje odbojkarske tradicije v Kamniku. . Premoženja društva ni mogoče prenesti na politično stranko.

  Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Vsaka delitev premoženja med člane je nična. O sklepu o prenehanju mora predsednik ali oseba, ki jo je zbor članov pooblastil, v 30 (tridesetih) dneh obvestiti Upravni organ, pri katerem je društvo registrirano

  VIII. KONČNE DOLOČBE

  44. člen

  Društvo ima tudi častne člane.

  Naziv častnega člana društva lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora.

  Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva, nima pravice odločanja.

  45. člen

  Za sprejemanje sprememb in dopolnil rega Statuta je pristojen občni zbor. Spremembe in dopolnitve Statuta se sprejemajo na enak način, kot se sprejema Statut.

  46. člen

  Z dnem sprejetja prečiščenega besedila tega statuta, preneha veljati statut društva, ki je bil sprejet 30.3.2016.. Statut začne veljati takoj, uporablja pa se od dne, ko pristojni organ izda odločbo, da je statut v skladu z Zakonom o društvih.

  Predsednik: Gregor Hribar