Vabilo na skupščino OK Kamnik

  Obveščamo vas, da bo skupščina Odbojkarskega kluba Kamnik v četrtek, 21. marca, ob 20. uri v jedilnici ŠD Kamnik.

  Dnevni red in predlog sklepov
  1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
   • verifikacijska komisija ugotovi sklepčnost skupščine
   • sprejmejo se predlagana delovna telesa (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, overovatelja zapisnika, zapisnikar)
  2. Potrditev dnevnega reda skupščine
   • sprejme se predlagani dnevni red
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine
  5. Poročilo predsednika OK Kamnik in predsednikov organov in teles OK Kamnik (Nadzori odbor, Disciplinska komisija, Strokovni svet)
   • sprejme se poročilo predsednika OK Kamnik in ostalih komisij
  6. Sprejetje letnega poročila za leto 2018 in finančnega plana za 2019
   • sprejme se finančno poročilo za leto 2018 in finančni plan za leto 2019
  7. Razno – pobude članov OK Kamnik

  Vljudno vabljeni!

  Predsednik OK Kamnik
  Gregor Hribar l.r.