VOLILNA SKUPŠČINA

  Obveščamo Vas, da bo volilna skupščina Odbojkarskega kluba Kamnik, v ponedeljek, 26.3.2018, ob 16:30 uri v jedilnici ŠD Kamnik !    

   

  Dnevni red in predlog sklepov 

   

  1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
   -  verifikacijska komisija ugotovi sklepčnost skupščine 
  -  sprejmejo se predlagana delovna telesa (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, overovatelja zapisnika, zapisnikar)   2. 
  2. Sprejem dnevnega reda skupščine 
  – sprejme se predlagani dnevni red   
  3. Poročilo verifikacijske komisije   
  4. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine  
  5. Poročilo predsednika OK Kamnik in predsednikov organov in teles OK Kamnik (Nadzorni odbor, Disciplinska komisija, Strokovni svet) 

  -  sprejme se poročilo predsednika OK Kamnik in ostalih komisij  

   

  6. Sprejem letnega poročila za leto 2017  in finančnega plana za 2018
  – sprejme se finančno poročilo za leto 2017  in finančni plan za 2018   
  7. Razrešitev organov OK Kamnik za obdobje 2014-2018
  -  Razrešijo se organi OK Kamnik za obdobje 2014-2018   
  8. Volitve organov OK Kamnik za obdobje 2018-2022           
  – Izvoli se nove organe OK Kamnik za obdobje 2018-2022   
  9. Razno
   - pobude članov OK Kamnik   
  Vljudno vabljeni !  


  Komentarji