Vabilo na skupščino OK Kamnik

  Dnevni red in predlog sklepov:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
  – verifikacijska komisija ugotovi sklepčnost skupščine
  – sprejmejo se predlagana delovna telesa (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, overovatelja zapisnika, zapisnikar)

  2. Sprejem dnevnega reda skupščine
  – sprejme se predlagani dnevni red

  3. Poročilo verifikacijske komisije

  4. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine
  – sprejme se zapisnik skupščine z eventuelnimi dopolnili z dne 30.3.2016

  5. Poročilo predsednika OK Kamnik in predsednikov organov in teles OK Kamnik (Nadzorni odbor, Disciplinska komisija, Strokovni svet)
  – sprejme se poročilo predsednika OK Kamnik in ostalih komisij

  6. Sprejem letnega poročila za leto 2016 in finančnega plana za 2017
  – sprejme se finančno poročilo za leto 2016 in finančni plan za 2017

  7. Razno
  – pobude članov OK Kamnik

  Vljudno vabljeni !

  Komentarji