Skupščina OK Kamnik

  Hribar je predlagal tudi dnevni red in sklepe:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
  – verifikacijska komisija ugotovi sklepčnost skupščine
  – sprejmejo se predlagana delovna telesa (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, overovatelja zapisnika, zapisnikar)
  2. Sprejem dnevnega reda skupščine
  – sprejme se predlagani dnevni red
  3. Poročilo verifikacijske skupine
  4. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine
  – sprejme se zapisnik skupščine z morebitnimi dopolnili, z dne 30. marec 2016
  5. Poročilo predsednika OK Kamnik in predsednikov organov iz teles OK Kamnik (nadzorni odbor, disciplinska komisija, strokovni svet)
  – sprejme se poročilo predsednik OK Kamnik in ostalih komisij
  6. Sprejem letnega poročila za leto 2016 in finančni načrt za leto 2017
  – sprejme se finančno poročilo za leto 2016 in finančni plan za 2017
  7. Razno
  pobude članov OK Kamnik

  1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
  Hribar Gregor je podal predlog organov občnega zbora:
  – delovno predsedstvo – verifikacijska komisija
  – overovitelja zapisnika
  – zapisnikarka

  Aljoša Jemec – predsednik
  Gašper Ribič – član
  Fredo Rajter – član
  Tanja Božinovič
  Mateja Živoder
  Tina Novak
  Željana Blagojevič
  Jure Sitar
  Špela Vrhovnik
  Sklep 1/1: Predlog organov je bil sprejet soglasno

  2. Sprejem dnevnega reda skupščine
  Na podani predlog dnevnega reda s strani članov OK Kamnik ni bilo pripomb.
  Sklep 1/2: Predlagani dnevi red skupščine se sprejme soglasno.

  3. Poročilo verifikacijske komisije
  Verifikacijska komisija je preštela vse prisotne člane z glasovalno pravico in ugotovila sklepčnost. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je ob 17.45 prisotnih 17 članov OK Kamnik – skupščina se lahko nadaljuje.
  Sklep 1/3: Poročilo verifikacijske komisije se sprejme soglasno.

  4. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine
  Jemec Aljoša je na kratko povzel zapisnik zadnje seje Skupščine, ki je bil objavljen na internetni strani OK Kamnik. Na zapisnik zadnje skupščine OK Kamnik z dne 30.3.2016 s strani članov OK Kamnik ni bilo pripomb, vsi sklepi so bili realizirani.
  Sklep 1/4: Zapisnik zadnje skupščine z dne 30.3.2016 se sprejme soglasno

  – predsednik OK Kamnik – Gregor Hribar
  – Nadzorni odbor – Aljoša Jemec
  – Disciplinska komisija – Aleš Hribar

  Poročilo predsednika OK Kamnik in predsednikov organov in teles OK Kamnik (Nadzorni odbor, Disciplinska komisija)
  Poročila o delovanju OK Kamnik so predstavili:
  Na podana ni bilo pripomb. Poročila so bila podana tudi v pisni obliki na internetni strani OK Kamnik.
  Sklep 1/5: Poročilo predsednika se sprejme soglasno
  Sklep 2/5: Poročila organov nadzornega odbora se sprejme soglasno
  Sklep 3/5: Poročilo disciplinske komisije se sprejme soglasno

  6. Sprejem letnega poročila za leto 2016 in finančnega plana za 2017
  Gregor Hribar je predstavil finančno poročilo za leto 2016 in predlog finančnega plana za 2017. Finančno poročilo in finančni plan je sestavila računovodska služba (Calcit). Finančno poročilo je zajemalo tudi vsa poročila, ki jih je potrebno dostaviti na Ajpes (bilanca stanja, Izkaz Poslovnega izida, pojasnila k poročilom in Poslovno poročilo) ter obrazec za obračun davka od dohodkov.
  Sklep 1/6: Finančno poročilo za leto 2016 se sprejme soglasno
  Sklep 2/6: Predlog finančnega plana za 2017 se sprejme soglasno

  7. Razno
  Predsednik Gregor Hribar je pod točko razno omeni, da je zaradi selitve ženske ekipe, ki tekmuje v 1. DOL v Ljubljano, prineslo v Kamniku tudi nekaj boljših pogojev za kamniške ekipe. Ekipe imajo več prostih terminov v ŠD Kamnik. Z naslednjo sezono bomo poskrbeli, da bodo imele ekipe še boljše pogoje (naprave za boljši trening (lovilec žog), naročilo žog ipd.). Zaradi pogojev, ki jih mora ljubljanska ekipa izpolnjevat, se lahko zgodi, da se bodo kamniške ekipe Calcit Volleyball preimenovale v OK Kamnik, ljubljanska 1. ženska pa ostaja Calcit Volleyball. Ime ekipe se bo pojavljalo na vseh uradnih mestih, dresi ostanejo enaki kot lansko sezono.
  Sklep 1/7: Sprejem spremembe imena kamniških ekip je v pristojnosti UO OK Kamnik.
  Aljoša Jemec omeni, da bi se v primeru odločitve, da se bo klubska oprema prodajala tudi preko spleta, dejavnost spletne prodaje morala ustrezno registrirati in vključiti v statut. Ker klub trenutno še ne ve, ali bo do tega tudi dejansko prišlo, predlaga, da skupščina podeli mandat predsedniku društva, da prijavi ustrezno spremembo v registru in ustrezno spremembo statuta, v katerega se kot dejavnost društva vključi tudi spletna prodaja.
  Sklep 2/7: Skupščina soglasno podali mandat predsedniku društva Gregorju Hribarju, da statut društva dopolni na način, da se med dejavnosti društva vključi tudi spletna prodaja ter ustrezno spremembo uredi tudi v registru.

  Gregor Hribar je omenil, da je na odbojkarskih igriščih Pod Skalco možno postaviti 3 igrišča. To bi za klub pomenilo več možnosti za organizacijo rekreativnih in profesionalnih turnirjev.
  Sklep 3/7: Postavitev 3 igrišč na odbojkarskih igriščih Pod Skalco se sprejme soglasno.
  Ob koncu Občnega zbora se je Gregor Hribar vsem prisotnim zahvalil za njihovo udeležbo.

  Konec ob 18:17
  Predsednik Gregor Hribar
  Zapisala:
  Vrhovnik Špela
  Overovitelja zapisnika:
  Jure Sitar
  Željana Blagojevič
  Delovni predsednik:
  Aljoša Jemec

  Komentarji