Skupščina OK Kamnik bo 30. 3. 2016

  Dnevni red in predlog sklepov

   

  1.  Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

       – verifikacijska skupina ugotovi sklepčnost letne skupščine

      – sprejmejo se predlagana delovna telesa (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, 

        overovatelja zapisnika, zapisnikar

   

  2. Sprejem dnevnega reda skupščine

     – sprejme se predlagani dnevni red

   

  3. Poročilo verifikacijske komisije

   

  4. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine

   

  5. Poročilo predsednika OK Kamnik in predsednikov organov in teles OK Kamnik (Nadzorni odbor,

      Disciplinska komisija, Strokovni svet)

     – sprejme se finančno poročilo za leto 2015 in finančni načrt za 2016

   

  7. Razno

    – pobude članov OK Kamnik

   

  Vljudno vabljeni! 

   

  Predsednik OK Kamnik

  Gregor Hribar l.r.

   

  Dokumenti za skupščino:

   

  Komentarji