Skupščina OK Kamnik

  Dnevni red in predlog sklepov

  1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

  • verifikacijska komisija ugotovi sklepčnost skupščine

  • sprejmejo se predlagana delovna telesa (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, overovatelja zapisnika, zapisnika)

  2. Sprejem dnevnega reda skupščine

  • sprejme se predlagani dnevni red

  3. Poročilo verifikacijske skupine

  4. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine

  • sprejme se zapisnik skupščine z morebitnimi dopolnili, z dne. 23. marec 2014

  5. Poročilo predsednika OL Kamnik in predsednikov organov iz teles OK Kamnik (nadzorni odbor, disciplinska komisija, strokovni svet)

  • sprejme se poročilo predsednik OK Kamnik in ostalih komisij

  6. Sprejem letnega poročila za leto 2014 in finančni načrt za leto 2015

  7. Razno

  • pobude članov OK Kamnik

   

  Vabljeni Predsednik OK Kamnik

  Gregor Hribar, l.r.

   

   

  Gradivo bo objavljeno na naši spletni strani.

  Komentarji