Redna letna skupščina OK Kamnik

  Dnevni red in predlog sklepov

   1.  Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

       – verifikacijska skupina ugotovi sklepčnost letne skupščine

      – sprejmejo se predlagana delovna telesa (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, 

        overovatelja zapisnika, zapisnikar

    2. Sprejem dnevnega reda skupščine

     – sprejme se predlagani dnevni red

   3. Poročilo verifikacijske komisije

   4. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine

   5. Poročilo predsednika OK Kamnik in predsednikov organov in teles OK Kamnik (Nadzorni odbor,

      Disciplinska komisija, Strokovni svet)

     – sprejme se finančno poročilo za leto 2015 in finančni načrt za 2016

   7. Razno

    – pobude članov OK Kamnik

  P. S.

  V prilogi je zapisnik skupščine:

   

  Komentarji